Wie zijn wij In Gambia Uw Steun Contact
header
ANBI & RSIN: 8176.31.094
logo
 
ANBI & RSIN

Stichting Gambia naar school bezit een ANBI status. De bestuursleden van de stichting werken op vrijwillige basis. Zij zijn tevens ook de contactpersonen. Onze doelstelling is het verbeteren van kansen op goed onderwijs voor kinderen in Madiana village in Gambia, door het ondersteunen van onderwijs op de Jola and Roots Nurseryschool, het verzorgen van een dagelijkse lunch voor de leerlingen en de leerkrachten en het opleiden van lokale onderwijzers. Wij zijn van mening dat ieder kind recht heeft op onderwijs, en proberen hier heel concreet en op lokaal niveau aan bij te dragen.
Een verslag van onze activiteiten vindt u in de nieuwsbrief op onze site. Als sponsor krijgt u deze nieuwsbrief toegestuurd via de mail. Vanaf 2007 ondersteunen wij de Jola and Roots nurseryschool in Madiana village. Hier maken ongeveer 80 kinderen per jaar gebruik van.

Fiscaalnummer/RSIN: 8176.31.094

standaardform-pubplicht-anbi-algemeen

De belasting betaalt mee aan uw gift
Sinds 01-01-2014 is het mogelijk om als donateur en Stichting Gambia naar School een overeenkomst te sluiten waardoor de totale schenking van de belasting mag worden afgetrokken. Indien u hier belangstelling voor heeft kunt u een mailtje sturen naar: info@gambianaarschool.nl. U krijgt dan van ons de benodigde papieren thuis gestuurd. De eis die de belastingdienst stelt, is dat het een periodieke schenking betreft, met een overeenkomst die een looptijd heeft van minimaal 5 jaar en dat het bedrag ieder jaar ongeveer hetzelfde is. Zowel het drempelbedrag als het maximumbedrag vervalt dan. Zonder overeenkomst heeft u te maken met een drempelbedrag dat u niet mag aftrekken en met een maximumbedrag. De drempel is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60,-. Zie hiervoor www.belastingdienst.nl en zoek op ANBI en giften.

De banken verstrekken geen gegevens meer van degenen die geld op de rekening van stichting Gambia naar school storten. Zou u daarom zo vriendelijk willen zijn uw gegevens of uw e-mailadres in de omschrijving te zetten? Wij kunnen deze gegevens dan gebruiken om u op de hoogte te houden van de activiteiten van de stichting.

Uitgangspunten
Gambiaanse cultuur – alles wat de stichting ondersteunt moet passen binnen de Gambiaanse cultuur. De stichting stimuleert het behoud van de Gambiaanse cultuur.

Continuïteit – alles wat er wordt geïnitieerd moet uitvoerbaar en haalbaar zijn en er moet uitzicht zijn op continuïteit van de oplossing.

Betrokkenheid – de lokale bevolking moet zich betrokken en medeverantwoordelijk voelen voor de voortgang en het welslagen van de projecten. De Jola and Roots nurseryschool is een geregistreerde Community Based Organisation (CBO) en heeft een bestuur van 7 leden uit het dorp.

Onafhankelijkheid – de hulp van de stichting mag de mensen niet afhankelijk maken, maar moet juist leiden tot zelfstandigheid, het dragen van eigen verantwoordelijkheid en het verkrijgen van grotere kansen en keuzemogelijkheden. De stichting creëert daarvoor de basisvoorwaarden.

Door de initiatieven van de stichting zijn de leefomstandigheden van de kinderen in Madiana inmiddels aanzienlijk verbeterd.

Doelstellingen
De stichting wil het onderwijs en de leefomstandigheden van de kinderen in Gambia verbeteren. Gambia naar school is een onafhankelijke stichting en werkt met vrijwilligers.

Alles wat de stichting onderneemt moet passen bij de wensen en behoeften van de mensen zelf. Vanaf het begin is de lokale gemeenschap betrokken bij de plannen en bij de concrete uitvoering daarvan. Dat heeft geresulteerd in een enorme betrokkenheid en in enthousiaste medewerking van de dorpsbewoners.

De stichting stelt zich ten doel om op vier manieren (financiële) ondersteuning te bieden op het gebied van educatie, namelijk:

 • Betalen van de salarissen
  Elke maand wordt een vast bedrag overgemaakt via Western Union geldtransfer voor de salarissen en lunch. Dit geld wordt opgehaald door de hoofdonderwijzer en uitbetaald aan de leerkrachten. Op deze manier komt de donatie rechtstreeks bij de school terecht.
 • Onderhoud van de school
  De Gambiaanse overheid is al enige tijd bezig met een kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Dit houdt in dat scholen zullen moeten voldoen aan enkele basisvoorwaarden. Zo worden scholen verplicht om te zorgen voor toiletten en watervoorziening. Wanneer hier niet aan voldaan wordt zal de school haar deuren moeten sluiten. De Jola and Roots nurseryschool voldoet aan deze eisen.
 • Aanschaf van schoolinventaris en materialen
  Om de werkgelegenheid in Gambia te stimuleren worden meubilair en schoolborden zoveel mogelijk in Gambia aangeschaft. Alleen hoogwaardig in Nederland afgeschreven meubilair dat door donateurs zelf wordt verscheept/vervoerd wordt aan de school geschonken.
 • Bijdragen in de jaarlijkse exploitatiekosten
  De stichting draagt bij in de onderhoudskosten van de Jola and Roots nurseryschool in Madiana village. Daarnaast stelt zij de school in staat goed schoolmateriaal, als lesboeken, schriften, krijt, pennen, potloden en knutselmateriaal aan te schaffen.


Activiteitenverslag 2020
Door bestuur in Nederland:
 • Werven sponsoren via diverse middelen.
 • Maken promotiefilms.
 • Maandelijks contact met hoofd van de school over dagelijkse gang van zaken.

In Gambia door leerkrachten en werknemers ter plaatse:
 • Geven van onderwijs in Madiana village gelegen in Kombo North district Serekunda in Gambia aan de J & M Rootsnurserschool.
 • Installatie zonnepaneel.
 • Onderhoud klaslokalen en gebouwen.
 • Het bekostigen van lesmateriaal.


Financiële verantwoording
Financieel verslag Gambia naar school 2020

Jaarrekening Gambia naar school 2019

Financieel verslag Gambia naar school 2012

FINANCIEEL OVERZICHT 2013
Inkomsten
De stichting haalt haar inkomsten uit: giften en donaties, presentaties bij verenigingen en door middel van acties.
De giften komen als donatie van particulieren, van kerkelijke instanties, van scholen die acties organiseren voor Gambia, enzovoort. In 2013 bedroegen de totale inkomsten hiervan (afgerond) € 4.600,-

Uitgaven
Het geld wordt besteed aan: salarissen voor de Gambiaanse leerkrachten, ontbijt voor leerkrachten en kinderen, transportkosten van schoolmeubilair, verbetering en onderhoud van het schoolgebouw.
Totale kosten bedroegen € 4.500,- Opbouw reserve € 100,-

FINANCIEEL OVERZICHT 2014
Inkomsten
De stichting haalt haar inkomsten uit: giften en donaties, presentaties bij verenigingen en door middel van acties.
De giften komen als donatie van particulieren, van kerkelijke instanties, van scholen die acties organiseren voor Gambia, enzovoort. In 2014 bedroegen de totale inkomsten hiervan (afgerond) € 5.570,--

Uitgaven
Het geld wordt besteed aan: salarissen voor de Gambiaanse leerkrachten, ontbijt voor leerkrachten en kinderen, transportkosten van schoolmeubilair, ziektekosten leerkrachten, verbetering en onderhoud van het schoolgebouw.
Totale kosten bedroegen € 4.550,-
Opbouw reserve € 1020,-

FINANCIEEL OVERZICHT 2015
Inkomsten
De stichting haalt haar inkomsten uit: giften en donaties, presentaties bij verenigingen en door middel van acties. De giften komen als donatie van particulieren, van kerkelijke instanties, van scholen die acties organiseren voor Gambia, enzovoort. In 2015 bedroegen de totale inkomsten hiervan (afgerond) € 4.725,-

Uitgaven
Het geld wordt besteed aan: salarissen voor de Gambiaanse leerkrachten, ontbijt voor leerkrachten en kinderen, transportkosten van schoolmeubilair, verbetering en onderhoud van het schoolgebouw.
Totale kosten bedroegen € 5.470,-
Interen op reserve € 745,-

FINANCIEEL OVERZICHT 2016
Inkomsten
De stichting haalt haar inkomsten uit: giften en donaties, presentaties bij verenigingen en door middel van acties.
De giften komen als donatie van particulieren, van kerkelijke instanties, van scholen die acties organiseren voor Gambia, enzovoort. In 2016 bedroegen de totale inkomsten hiervan (afgerond) € 4.425,-

Uitgaven
Het geld wordt besteed aan: salarissen voor de Gambiaanse leerkrachten, ontbijt voor leerkrachten en kinderen, ziektekosten leerkracht, verbetering en onderhoud van het schoolgebouw.
Totale kosten bedroegen € 4.385,-
Opbouw reserve € 40,-

FINANCIEEL OVERZICHT 2017
Inkomsten
De stichting haalt haar inkomsten uit: giften en donaties, presentaties bij verenigingen en door middel van acties.
De giften komen als donatie van particulieren, van kerkelijke instanties, van scholen die acties organiseren voor Gambia, enzovoort. In 2017 bedroegen de totale inkomsten hiervan (afgerond) € 6.250,-

Uitgaven
Het geld wordt besteed aan: salarissen voor de Gambiaanse leerkrachten, lunch voor leerkrachten en kinderen, schoolmeubilair, examengeld leerkrachten, verbetering en onderhoud van het schoolgebouw.
Totale kosten bedroegen € 4.940,-
Opbouw reserve € 1.310,-

FINANCIEEL OVERZICHT 2018
Inkomsten
De stichting haalt haar inkomsten uit: giften en donaties, presentaties bij verenigingen en door middel van acties.
De giften komen als donatie van particulieren, van kerkelijke instanties, van scholen die acties organiseren voor Gambia, enzovoort. In 2018 bedroegen de totale inkomsten hiervan (afgerond) € 6.130,-

Uitgaven
Het geld wordt besteed aan: salarissen voor de Gambiaanse leerkrachten, lunch voor leerkrachten en kinderen, schoolmeubilair, examengeld leerkrachten, verbetering en onderhoud van het schoolgebouw.
Totale kosten bedroegen € 4.878,-
Interen op reserve € 397,-

FINANCIEEL OVERZICHT 2019
Inkomsten
De stichting haalt haar inkomsten uit: giften en donaties, presentaties bij verenigingen en door middel van acties.
De stichting haalt haar inkomsten uit: giften en donaties, presentaties bij verenigingen en door middel van acties. De giften komen als donatie van particulieren, van kerkelijke instanties, van scholen die acties organiseren voor Gambia, enzovoort. In 2019 bedroegen de totale inkomsten hiervan (afgerond) € 5.970,-

Uitgaven
Het geld wordt besteed aan: salarissen voor de Gambiaanse leerkrachten, lunch voor leerkrachten en kinderen, schoolmeubilair, examengeld leerkrachten, verbetering en onderhoud van het schoolgebouw.
Totale kosten bedroegen € 4.984,-
Opbouw reserve € 411,-

FINANCIEEL OVERZICHT 2020
Inkomsten
De stichting haalt haar inkomsten uit: giften en donaties, presentaties bij verenigingen en door middel van acties.
De stichting haalt haar inkomsten uit: giften en donaties, presentaties bij verenigingen en door middel van acties. De giften komen als donatie van particulieren, van kerkelijke instanties, van scholen die acties organiseren voor Gambia, enzovoort. In 2020 bedroegen de totale inkomsten hiervan (afgerond) € 6.510,00.

Uitgaven
Het geld wordt besteed aan: salarissen voor de Gambiaanse leerkrachten, lunch voor leerkrachten en kinderen, schoolmeubilair, examengeld leerkrachten, verbetering en onderhoud van de klaslokalen en omringende bouwwerken (bantaba en muur rondom het schoolcomplex).
Totale kosten bedroegen € 7.313,84
Opbouw reserve - € 803,84

Actueel beleidsplan
Toekomstplannen periode 2020 - 2022
Voor de komende 3 jaar heeft de Stichting Gambia naar school een aantal doelstellingen geformuleerd die zij wil realiseren en/of continueren:
 • het betalen van de salarissen van de 5 leerkrachten en kokkin op de Jola and Roots nurseryschool in Madiana village
 • scholing en bijscholing van de leerkrachten
 • op schooldagen het betalen van een dagelijkse lunch voor 80 leerlingen en 5 leerkrachten
 • het bekostigen van lesmateriaal
 • onderhoud van de 5 klaslokalen en de muur rondom het terrein
 • Vanwege de hoge kwaliteit van de huidige nurseryteachers willen we twee leerkrachten uit het team de gelegenheid bieden de primary teachersopleiding te volgen. Die opleiding is fulltime en duurt twee jaar. Het zal een 4-jaren project zijn: als de ene leerkracht zijn opleiding heeft afgerond, kan de tweede leerkracht starten. In de periode dat een leerkracht de opleiding volgt, levert de teachersopleiding in Brikama een stagiaire, die de studerende leerkracht waarneemt.